Leveringsvoorwaarden Meka Engine Parts

Leveringsvoorwaarden Meka Engine Parts

Het minimumorderbedrag bij Mekaengineparts.com is €200,00
Indien het minimumbedrag niet wordt bereikt, ontvang je de bijbehorende minimumtoeslagen

Algemeen


1.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Meka Engine Parts, een bedrijf gespecialiseerd in auto-onderdelen, voorheen bekend als Motoren Revisie Meijerink.


1.2. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen.


1.3. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten, prevaleert het bepaalde in de andere overeenkomsten.
Aanbiedingen en offertes


2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Meka Engine Parts, gespecialiseerd in auto-onderdelen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


2.2. Meka Engine Parts behoudt zich het recht voor om een aanbieding of offerte te herroepen of te wijzigen tot het moment van aanvaarding door de klant.
Overeenkomst


3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de aanbieding of offerte van Meka Engine Parts, gespecialiseerd in auto-onderdelen, door de klant.


3.2. Meka Engine Parts behoudt zich het recht voor om een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te weigeren of te annuleren zonder opgave van redenen.
Levering


4.1. De leveringstermijnen die door Meka Engine Parts, gespecialiseerd in auto-onderdelen, worden opgegeven zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.


4.2. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de klant op het moment van levering.


Prijzen en betaling


5.1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen, tenzij anders vermeld.


5.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


5.3. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd over het openstaande bedrag.


Garantie
6.1. Meka Engine Parts, gespecialiseerd in auto-onderdelen, garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de overeengekomen specificaties.


6.2. De garantie vervalt indien de geleverde goederen zijn gewijzigd, gerepareerd of onjuist zijn gebruikt.


Aansprakelijkheid


7.1. Meka Engine Parts, gespecialiseerd in auto-onderdelen, is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde goederen.


7.2. De aansprakelijkheid van Meka Engine Parts, gespecialiseerd in auto-onderdelen, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.


Eigendomsvoorbehoud


8.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Meka Engine Parts, gespecialiseerd in auto-onderdelen, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.